Új jelszó kérése
TOP termékek
Termékajánló
Hírlevél

Vásárlási feltételek

Adatvédelmi Nyilatkozat

A Tutti Möbel Kft. (1183 budapest, Gyömrői út 97, Adószám: 11891909-2-43, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium : Cg. 01-09-681771, Telefon: +36-1-347-09-67, Fax: +36-1-347-09-69, E-mail:  info@tuttimobel.com), mint a www.tuttimobel.com és www.tuttimobel.eu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló Magyarország Alaptörvényének „Szabadság és Felelősség” fejezete VI. cikk (2) bekezdése szerint „Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez”. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvény 3.§ alapján. A Tutti Möbel Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak valamint a kereskedő partnereinek személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, értékesítéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel. A www.tuttimobel.com, és a www.tuttimobel.eu adatkezelését kizárólag a Tutti Möbel Kft. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben megkereső hatóság felszólítja a Tutti Möbel Kft.-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  

Irányadó Jogszabályok:

  

  • Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény)
  • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 1992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;
  • 1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (a továbbiakban be.);
  • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  • 2011. évi CXII. Törvény 3.§ - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény.

  

Definíciók:

  

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül vagy közvetve- azonosítható személy.

  

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

  

Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.


Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.


Tutti Möbel Kft. adatkezelésének célja és irányelvei:

Ön az oldalon történő regisztrációval illetve hírlevelünkre történő feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

* az Önnel való kapcsolattartás,
* hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás (e-mailben, telefonon, SMS-ben, faxon)
* közvetlen üzletszerzés,
* piackutatás

Kérjük jelezze, mely adatkezelésekhez nem járul hozzá. Amennyiben tiltakozását nem jelzi, azt úgy tekintjük, adatai az alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:

* postai vagy telefonos úton tájékoztató anyag küldése , információ az Adatkezelőtől
* e-mai címére, mobiltelefonjára elektronikus úton reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése
* az Ön adatait kizárólag  a Tutti Möbel kft. részéről adatkezelés céljának megfelelően feldolgozás nélkül használjuk fel
* Az oldalon lehetnek más honlapokhoz kapcsoló linkek, amelyek tartalmáért a Tutti Möbel kft. nem vállal felelősséget.
* Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.
* A Tutti Möbel Kft., mint adatkezelő és adatfeldolgozó, a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatkezelést végző személy neve, elérhetősége: Tutti Möbel Kft.-nél az arra megbízott személy (budapest 1183 bp., Gyömrői út 97., Tel.: +36 1 347-09-69, E-mail: info@tuttimobel.com
)

 

Az adatfeldolgozást végző személy neve, elérhetősége: Tutti Möbel Kft.-nél az arra megbízott személy (budapest 1183 bp., Gyömrői út 97., Tel.: +36 1 347-09-69, E-mail: info@tuttimobel.com)

  

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a felhasználók önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett hozzájárulása, köcsönös üzleti érdekek alapján valósul meg.

 
Személyes adatok gyűjtése

bizonyos információk elérését a Tutti Möbel Kft webhelyén, regisztrációs bejelentkezéshez köti. A regisztráció folyamán, a rendszer, a következő adatok megadását kéri:

Kötelezően megadandó adatok:
- Teljes név,
- Felhasználó név,
- Jelszó,

- Jelszó mégegyszer
- E-mail cím (valósnak kell lennie)

 - Címadatok:

  -Cégnév,

  -Adószám,

  -Utca, házszám,

  -Irányítószám,

  -Város,

  -Telefon,

  -Ország

  

Egyes Tutti Möbel Kft. információk eléréséhez szükséges a regisztrálás és a bejelentkezés, mert a rendszer kérni fogja, hogy jelentkezzen be a felhasználónév és jelszavának használatával. Ha bejelentkezik a Tutti Möbel Kft. webhelyre, ott megtekintheti az Ön számára engedélyezett, rejtett tartalmakat. Abban az esetben, ha a felhasználó elfelejti jelszavát, kérheti a megújítást, ami egy automatikusan generált új jelszó lesz.

 

Az adatgyűjtés időtartama törvényi előírás szerint, valamint ahogy az üzleti kapcsolattartás megköveteli, minimum 5 év.

 

A belső kereskedelmi adatbázisba az értékesítés során kerülnek be az ügyfeleink adatai.

- Név

- Pontos cím

- Adószám

- Vállalkozói engedély szám, cégjegyzékszám

- Telefonszám, fax

- E-mail cím

- Kapcsolattartó neve

  

A személyes adatok felhasználása

Hírlevél igénylése esetén, a megadott E-mail címére kerülnek kiküldésre a Tutti Möbel Kft hírek, akciók és hírlevelek.

Személyes adatait az Önnel folytatott kommunikációhoz használjuk fel. A rendszer különböző szolgáltatási közleményeket küldhet, például üdvözlő leveleket, a szolgáltatások technikai kérdéseivel foglalkozó tudnivalókat, és egyéb értesítéseket. A Tutti Möbel Kft. alkalmanként termékekkel kapcsolatos felméréseket és promóciós üzeneteket is küldhet, amelyekben tájékoztatja a felhasználót a Tutti Möbel Kft által kínált egyéb termékekről vagy szolgáltatásokról.

 

A személyes adatok megosztása

 

A személyes adatokat nem fogjuk az Ön hozzájárulása nélkül másokkal közölni, kivéve a jelen nyilatkozatban felsorolt eseteket. Kötelezettséget vállalunk az adatok titkosságának megőrzésére.

 

A személyes adatokhoz történő hozzáférés


Lehetősége van arra, hogy az interneten keresztül megjelenítse, illetve szerkessze személyes adatait, kivéve a felhasználónevet. Annak érdekében, hogy más ne tekinthesse meg az Ön személyes adatait, a hozzáféréshez hitelesítő adatainak (Felhasználó nevének és jelszavának) használatával kell bejelentkeznie.

Kommunikációs beállítások

Ha a továbbiakban nem kívánja fogadni a Tutti Möbel Kft. -web hely és - szolgáltatások promóciós E-mail üzeneteit, kövesse a kapott E-mail üzenetben leírt utasításokat, írjon nekünk a weboldalunk alján található E-mail címre, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az e dokumentum végén található elérhetőségek valamelyikén.

A személyes adatok biztonsága

A Tutti Möbel Kft elkötelezett a felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése mellett. Különféle biztonsági technológiák és eljárások alkalmazásával óvjuk személyes adatait az illetéktelenek általi hozzáféréssel, felhasználással és közzététellel szemben. Így például a felhasználó által megadott személyes adatokat korlátozott hozzáférésű számítógépes rendszereken tároljuk. Fiókját és személyes adatait jelszó védi, az Ön feladata a jelszó bizalmas jellegének megőrzése. Jelszavait ne adja oda senkinek. Ha közösen használják a számítógépet, egy webhelyről vagy szolgáltatásból való távozás előtt feltétlenül jelentkezzen ki; különben a következő felhasználó hozzáférhet személyes adataihoz.

Cookie-k használata

A Tutti Möbel Kft. webhelye úgynevezett „Cookie-kat" használ az internethasználat testre szabásának elősegítéséhez (pl. kiválasztott nyelv rögzítése). A Cookie egy apró szövegfájl, amelyet a weblap kiszolgálója helyez el a látogató számítógépének merevlemezén. A Cookie-k olyan információt tartalmaznak, amelyet később a Cookie-t létrehozó féllel azonos tartományban levő webkiszolgálók kiolvashatnak. A Cookie-k nem alkalmasak programok futtatására, sem arra, hogy vírusokkal fertőzzék meg a számítógépét.

A Cookie-k egyik fő célja a felhasználók egyéni beállításainak és egyéb adatainak a számítógépen való tárolása, melynek köszönhetően a felhasználók időt takaríthatnak meg, mivel a web helyek ismételt felkeresésekor nem kell minden alkalommal újra beállítani pl. a nyelvi beállításokat.

A felhasználó döntésén múlik, hogy elfogadja vagy elutasítja a Cookie-kat. A legtöbb web böngésző automatikusan fogadja a Cookie-kat, de ha a felhasználó úgy kívánja, a böngésző beállításainak módosításával általában elutasíthatja a Cookie-k használatát. A Cookie-k visszautasítása esetén is megfelelően használhatja web oldalainkat, azonban minden alkalommal ki kell választania a megfelelő megjelenítési nyelvet.

Ha el is fogadja a Cookie-kat, később bármikor kitörölheti azokat. Ha törli a Cookie-kat, minden azok által vezérelt beállítás törlődik, és újra be kell állítani őket.

Webes jelzők használata

Előfordulhat, hogy a Tutti Möbel Kft. weblapján elektronikus képek, ún. „webes jelzők" (más néven egy képpontból álló gif-ek) találhatók, amelyek segítenek a webhelyeinkhez tartozó Cookie-k elhelyezésében, illetve amelyek alapján a Tutti Möbel Kft. megszámolhatja, hogy hányan keresték fel az adott oldalt, és segítségével társult szolgáltatásokat nyújthat. A Tutti Möbel Kft promóciós E-mail üzenetekben és hírlevelekben is elhelyezhet webes jelzőket annak megállapítására, hogy az üzeneteket megnyitották-e, és végeztek-e valamilyen műveletet annak hatására.

Kéretlen E-mail üzenetek kordában tartása („levélszemét")

A Tutti Möbel Kft. számára fontos kérdést jelent a kéretlen kereskedelmi E-mail üzenetek, más néven „levélszemét" felügyelete. A Tutti Möbel Kft. nem értékesíti, nem kölcsönzi, és nem adja bérbe E-mail előfizetőinek listáját harmadik félnek.

Az adatvédelmi nyilatkozat betartása

Ha kérdései vannak az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az weboldalunkon találhatő "KAPCSOLAT" menüpontban található lehetőségek bármelyikén.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A Tutti Möbel Kft  a szolgáltatások változásával, a törvényi előírások módosulásával, illetve a felhasználók visszajelzései alapján időnként frissíti a jelen adatvédelmi nyilatkozatot. A jelen nyilatkozat módosítását követően átírjuk a nyilatkozat végén látható „utolsó frissítés:" dátumot is. Ha a jelen nyilatkozatban vagy a személyes adatok Tutti Möbel Kft. általi használatában lényegi változás történik, a módosítás végrehajtása előtt feltűnő helyen figyelmeztetést teszünk közzé. Javasoljuk, hogy időnként újra olvassa el ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, melyből tájékozódhat arról, hogyan védi a Tutti Möbel Kft a felhasználó személyes adatait.

Tartalmi rendelkezések

A web oldal bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. Tilos a lapok elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tutti Möbel Kft előzetes, írásos hozzájárulása nélkül. A  web oldalról értesüléseket átvenni kizárólag a  web oldalra való hivatkozással lehet. A hivatkozás formája: „forrás:www.tuttimobel.com".

A Tutti Möbel Kft  valamennyi a web oldalra felkerülő adatot, információt ellenőrizhető hírforrásból szerez és az elvárható legnagyobb gondossággal jár el.

Az oldal működtetése során törekszünk a korrekt, elfogulatlan adatközlésre és vélemény-nyilvánításra.

A web oldalon megjelenő információk esetleges valótlanságából, pontatlanságából eredő károkért a Tutti Möbel Kft mindennemű felelősségét kizárja.

Kapcsolatfelvétel

A Tutti Möbel Kft. örömmel fogadja az észrevételeket jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban. Ha kérdései vannak e nyilatkozattal kapcsolatban, vagy úgy érzi, hogy nem tartottuk be az előírásokat, forduljon hozzánk bizalommal. Igyekszünk elvárásának megfelelően eleget tenni.

Elérhetőségünk:


E-mail cím: info@tuttimobel.com

 

Telefon: +36-1-347-09-67

  

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.


Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság elrendelte vagy törvény írja elő.


A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha (idézet a törvényi rendelkezésből)

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Tutti Möbel Kft., mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben Ön a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.


Felhívjuk a figyelmét, hogy az érintett adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

JOGORVOSLATI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

   

- Fővárosi bíróság, 1055 budapest, Markó u. 27., vagy a felhasználó választása szerint a felhasználó lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is indítható peres eljárás) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés)

 

 - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: 1024 budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés)

 

 Jelen nyilatkozat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat megadja, melyeket a Tutti Möbel Kft. az adatkezelés és adatfelhasználás szempontjai szerint kezel.

  

Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat harmadik személy számára kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz a felhasználó kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben az adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi.

  

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást:

  

info@tuttimobel.com

  

A Tutti Möbel kft. kijelenti, hogy ezen adatvédelmi nyilatkozat a mai nappal lép életbe, a korábban kiadott nyilatkozat érvényét veszti.

 

 Tutti Möbel Kft. Budapest, Gyömrői út 97.

  

Budapest, 2013.08.15.

Jogi Nyilatkozat

Tájékoztatjuk, mint Tutti Möbel Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 97, Adószám: 11891909-2-43, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium : Cg. 01-09-681771, Telefon: +36-1-347-09-67, Fax: +36-1-347-09-69, E-mail: info@tuttimobel.com)hogy a weboldalunk böngészése közbeni felhasználói szokások elemzése céljából cookie-kat (mérőkódokat) használunk, melyek az Ön számítógépéről bizonyos adatok gyűjtését (pl. IP cím) teszik lehetővé. Számítógépének IP címét látogatottsági statisztikák készítése és az esetleges rosszindulatú informatikai műveletekbeazonosítása céljából rendszerünk 5 évig tárolja.

A cookie-k adatot szolgáltatnak például arról, hogy Ön járt-e már valaha az oldalunkon. A cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, azonban lehetővé teszik, hogy külső szolgáltatók - köztük a Google - weboldalunkon korábban tett látogatása alapján célzott hirdetéseket jelenítsen meg Önnek más webhelyeken. A böngésző cookie-kat a böngészőbeállításain keresztül tudja letiltani.

Kérjük, hogy a Tutti Möbel Kft.weboldalainak megtekintését megelőzően olvassa végig az alábbi nyilatkozatot. A weboldalaink megnyitása az Ön részéről az alábbi nyilatkozatban foglaltak elfogadásának minősül.

Szerzői jogok

A Tutti Möbel Kft.weboldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók és egyébinformációs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag a Tutti Möbel Kft.előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Információk

A Tutti Möbel Kft.weboldalain közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, a Tutti Möbel Kft.nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljeskörűségéért Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Az internet biztonsága

Az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet.

Személyes (megadott) adatok kezelése

Ön a hatályos jogszabályoknak megfelelően interneten keresztül megadhatja a Tutti Möbel Kft. részére e-mail címét,lakcímét, nevét és telefonszámát, amennyiben igényli, hogy a Tutti MöbelKft termékeivel  kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjön az Ön részére elektronikus úton, illetőleg kapcsolatba lépjen Önnel az adatvédelmi Nyilatkozatban rögzítettek szerint.

Amennyiben Ön a Tutti Möbel Kft. Ügyfele, adatai megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Tutti Möbel Kft. a megadott telefonszámon, vagy e-mail címen kért tájékoztatással, ajánlattal kapcsolatban megkeresse, valamint a Tutti Möbel Kft. a megadott telefonszámot és  e-mail címet marketing célokból nyilvántartsák és kezeljék..

Ha Ön nem Ügyfele a Tutti Möbel Kft.nak, adatai megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Tutti Möbel Kft. marketing célokból a hozzájárulás megadásától számított öt évig, vagy ettől eltérő rendelkezése esetén a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántartsák és kezeljék.

Hozzájárulását mindegyik esetben bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja
- írásban a Tutti Möbel Kft.1183 Budapest Gyömrői út 97. címre küldött levél formájában,
- személyesen a Tutti Möbel Kft. 1183 Budapest Gyömrői út 97. címen,,
- elektronikus úton az 
info@tuttimobel.com címre küldött e-mailben,
és kezdeményezheti a Tutti Möbel Kft. által nyilvántartott fenti adatainak törlését.

Személyes adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni a fenti elérhetőségen és telefonon a 06-1-347-09-67-es telefonszámon, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog. Jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Nem kezdeményezheti azon adatai törlését, amelyek kezelésének célja a Tutti Möbel Kft.val kötött bármely szerződés teljesítése.

A megadott adatokat a Tutti Möbel Kft. az 1996. évi CXII. törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli.

 

A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.

Feliratkozás a Tutti Möbel Kft. elektronikus hírleveleire

Az elektronikus (e-mailben küldött) hírleveleke történő feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Tutti Möbel Kft.hírlevelet küldjön Önnek, és az Ön által ehhez megadott e-mail címét és nevét nyilvántartsa, kezelje, illetve 3. személynek mint technikai közreműködőnek az adatfeldolgozás során - a jogszabályi előírások betartása mellett - átadja. A hírlevélben - annak típusától függően - heti vagy havi rendszerességgel kap tájékoztatást az új szolgáltatásainkról, termékeinkről és akcióinkról és hasznos információkról. A hírlevelek reklámüzeneteket tartalmazhatnak. A hírlevélről Ön bármikor leiratkozhat a hírlevélben található linken.

 

A Tutti Möbel kft. kijelenti, hogy ezen jogi nyilatkozat a mai nappal lép életbe, a korábban kiadott nyilatkozat érvényét veszti.

 

Budapest, 2013.08.15

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.